Regulamin

1. Sklep JoyToys.pl prowadzony przez firmę 5x5 Solution Wojciech Ciesielski zarejestrowaną pod adresem ul. Paderewskiego 13/22, 87-300 Brodnica o numerze NIP: 874-164-48-06. Sklep prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć Internet.

2. Osoba dokonująca zakupów w sklepie JoyToys.pl, zwana dalej Klientem jest Osobą pełnoletnią, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

3. Produkty zamieszczone na stronie JoyToys.pl są fabrycznie nowe. Ceny prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ostateczne potwierdzenie dostępnośći produktów ma miejsce po zaksięgowaniu przelewu lub potwierdzeniu zamówienia za pobraniem. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, niemniej jednak zmiana ta, nie może zostać dokonana w trakcie składania zamówienia przez Klienta. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT oraz doliczane są koszty dostawy.

4. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta. Przesyłki dostarczane są w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki są podawane każdorazowo przed zatwierdzeniem zamówienia, jak również znajdują się w Cenniku dostawy.

5. Klient ma prawo wyboru następujących form płatności za zamówione towary: - przy odbiorze: należność pobiera osoba wydająca przesyłkę lub przelewem bankowym na rachunek firmy 5x5 Solution.

6. Zamówienie wysyłane jest do Klienta w czasie zdefiniowanym na stronie JoyToys.pl w zależności od wybranego produktu. Jeśli zamówienie zawiera więcej niż jeden produkt, czas wysyłki nie przekracza najdłuższego podanego terminu. Rozpoczęcie procesowania zamówienia ma miejsce w chwili wpłynięcia należności od Klienta na konto Sklepu przy realizacji zamówienia z wyborem płatności przelewem, lub w przeciągu 24h, jeśli wybrana została opcja opłaty za pobraniem. Z terminu realizacji zamówień wyłączone są ustanowione Święta Państwowe oraz weekendy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy. W wyżej wymienionym przypadku Sklep Joytoys.pl kontaktuje się z Klientem i informuje o zaistniałej zmianie. Akceptacja przez Klienta zmiany terminu realizacji zamówienia jest równoznaczna z rozpoczęciem procesowania zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane, z tytułu czego Klient nie ponosi kosztów. Sklep zobowiązuje się wówczas do zwrotu wpłaconej kwoty na poczet niniejszego zamówienia.

7. Klient posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu. Zwracany towar powinien zostać odesłany do firmy 5x5 Solution Wojciech Ciesielski wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Adres wysyłki: ul. B. Brechta 17/53, 03-473 Warszawa. Zwrotowi podlegają towary nieużywane, niezniszczone oraz niezabrudzone przesłane w oryginalnych opakowaniach. Koszt zwrotu ponoszony jest przez Klienta.

8. Firma 5x5 Solution Wojciech Ciesielski zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych zobowiązuje się do ochrony podanych przez Klienta danych osobowych i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Klient zgadza się na przetwarzanie przez firmę 5x5 Solution Wojciech Ciesielski podanych przez Niego danych w celach realizacji zamówień. Klient ma tym samym możliwość wglądu, korekty oraz usunięcia podanych wcześniej danych osobowych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres siedziby firmy 5x5 Solution Wojciech Ciesielski lub drogą mailową na adres biuro@joytoys.pl.

Życzymy udanych i satysfakcjonujących zakupów.


Opis procedury reklamacyjnej

Kupujący może złożyć firmie 5x5 Solution reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@joytoys.pl, lub w formie pisemnej na adres firmy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer zamówienia),
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma 5x5 Solution zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Firma 5x5 Solution rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku firma 5x5 Solution zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@joytoys.pl. Przesyłkę należy nadać na adres 5x5 Solution Wojciech Ciesielskie, ul. Brechta 17/53, 03-473 Warszawa Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Wzór odstąpienia od umowy

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

5x5 Solution Wojciech Ciesielski
ul. Paderewskiego 13/22
87-300 Brodnica
NIP: 874-164-48-06

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia ……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………

Podpis (Jeśli wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w poprzez stronę JoyToys.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.